น้องมด หรือ ด.ญ.เบญจวรรณ ราชสุด อายุ 14 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่และน้องสาววัย 4 ขวบ ที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ไม่เพียงครอบครัวน้องมดจะฐานะย า ก จ น แต่พ่อซึ่งเคยมีอาชีพรับจ้ า ง ยังป่ ว ยจนทำง า นไม่ได้มา 1 ปีแล้ว

4mse khong hut nua 9201

“เคยแบกปูนแบกอะไร รับ จ้ๅงทั่วไป …ล้ม ลุกไม่ขึ้น ล้มจากการยก …หมอบอกกระดู ก ไข ข้ อเสื่ อม ข้ อเข่ าป วดเ ข่า ป วดแล้วจะบ ว ม…” อ๊อด ราชสุด พ่อน้องมดเล่าอ า ก า รป่ ว ยของตนเอง

4mse khong hut nua 9201

เมื่อพ่อป่ ว ย ภ า ร ะหนักจึงตกอยู่กับแม่ ที่มีอาชีพหาผักเก็ บผักข า ยไปวันๆ ร า ย ได้ไม่พอจุนเจือครอบครัว ขณะที่น้องมดต้องใช้เวลาที่เหลือจากการเรียนมาดูแลพ่อที่ป่ ว ยและช่ ว ยแม่ข า ยผัก รวมถึงดูแลน้อง นอกจากนี้ น้องมดยังรั บ จ้ า งเลี้ยงเด็ก และรับจ้ า งทำความสะอาดบ้านด้วย

4mse khong hut nua 9201

“หนูอยากช่ ว ยล ด ภ า ร ะแม่ เพื่อนคนอื่นเขาไปเล่นกัน หนูก็ไม่เล่น …หาเวลาว่างมาทำอย่างอื่นดีกว่า ดีกว่าเล่น มันไม่มีประโยชน์อะไร” น้องมดบอกความในใจ

4mse khong hut nua 9201

ลำพังพ่อป่ว ย ก็ถือเป็นวิ ก ฤ ตสำหรับครอบครัวแล้ว แต่การที่แม่ไม่มีผักไปข า ย ไม่มีงานให้ทำ ก็ทำให้แม่น้องมดเครียดถึงกับอยาก ค่ าตั วต า ย ขณะที่อนาคตเรื่องการเรียนของน้องมดก็ส่ อ แ ว ว ว่าจะไม่ได้ไปต่อ น้องมดไม่รู้จะช่วยครอบครัวและตัวเองอย่างไร จึงตัดสินใจโพสต์เรื่องราวความย า กลำบ ากของครอบครัวลงเฟซบุ๊ก

4mse khong hut nua 9201

“หนูไม่มีทางไป ก็ตัดสินใจโพสต์ลง …แบบว่าบ้านหนูย า ก จ น …ให้หนูได้เรียนจบ ม.6 ก็ยังดี ม.3 ก็ยังดี…”ความตั้งใจของน้องมดที่อยากเรียนต่อให้จบ เพื่อจะได้มีง า นทำมาช่วยจุนเจือครอบครัวนั่นเอง

4mse khong hut nua 9201

“น้องมดเป็นคนดี ช่วยแม่ อยากเรียนจบ จะได้ช่วยพ่อแม่ เขาบอกอย่างนี้” เมี้ยน ญาติกระโทกสมาชิก อบต.บ้านใหม่ การันตีความเป็นคนดีของน้องมด

4mse khong hut nua 9201

“น้องมีความรั บ ผิ ดชอบสูงทั้งต่อตนเองและครอบครัว ดูแลครอบครัว ช่วยแบ่งเบาภ า ร ะครอบครัว เป็นคนที่เป็นแบบอย่างให้เด็กและเยาวชนในสมัยนี้ด้วย” อรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครราชสีมา ช่วยการันตีความดีของน้องมดอีกแรง

4mse khong hut nua 9201

“ปัญหาเฉพาะหน้าของครอบครัวนี้ คือเรื่องร า ยได้ เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวก็เ จ็ บ ป่ ว ย ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องรักษาพยาบาล มีภ า ร ะอย่างหนึ่งคือ ลู กทั้ง 2 คนอยู่ในวัยศึกษา …มีค่ๅใช้จ่ๅยจากแม่อย่างเดียว …ทำอย่างไรให้ครอบครัวนี้อยู่ได้” บุญสม แช่มสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา พูดถึงปั ญ ห าเร่ งด่ ว นของครอบครัวน้องมด

4mse khong hut nua 9201

“หนูเป็นห่วงพ่อ …อยากให้พ่อหายไวๆ …แม่หนูคิดมาก แม่เคยคิด ฆ่ าตั ว ตๅย …ถ้าไม่มีแม่ หนูจะอยู่อย่างไร …ถ้าเกิดข า ดแม่ไปอีกคน จะทำอย่างไร พ่อก็เป็นแบบนี้” น้องมดอดห่วงพ่อและแม่ไม่ได้

4mse khong hut nua 9201

4mse khong hut nua 9201

“ชีวิตนี้ต้องอยู่เพื่อลู ก ถ้าเราท้อ ห ม ด ห วั ง ไม่มี เราต้องสู้” น้ำค้าง บุญนอก แม่น้องมดขออยู่เพื่อลู ก “คิดอย่างเดียว ถ้าไม่สู้ ก็ไม่มีใครช่วยเราได้ เป็นคนต้องสู้ …ท้อขนาดไหน ก็ต้องสู้” พ่อน้องมดแม้ป่ ว ย แต่ใจยังสู้