3mse khong hut nua 8908

3mse khong hut nua 8908

พ่อที่แ ก่ชร า และแม่พ ก าร นั่งมองโก ศใส่ก ระดู กลู กชายร้อ งไ ห้ทุกวัน วอนผู้ใจบุ ญเห็ นใ จและช่ วย เห ลือ คนไทยไม่ทิ้ งกันค่ะ นางลำแพน อินพรม เป็นผู้ป่ วยผู้พ ก ารติ ดเตีย ง อายุ 66 ปี เคยปร ะส บอุ บั ติเ หตุยืนล้างจานแล้วลื่ นล้ ม ส่งผลให้ป่ วยเป็นอั มพฤ กษ์ซี กข วา

3mse khong hut nua 8908

ใช้งานไม่ได้ต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา เนื่องจากการขั บถ่า ยปั สส าว ะ อุ จจ า ร ะไห ลออกตลอด

3mse khong hut nua 8908

เวลาไม่รู้สึกตั ว มีโร คปร ะจำตัวคือ โ รคเก๊ าท์ ความดั น ลิ้ นแข็ งทำให้การสื่อสา รล ำบ าก และ

3mse khong hut nua 8908

มีฐ าน ะค่อนข้างย ากจ น อาศัยอยู่กับสามี ชื่อนายเหมือน อินพรม อายุ 92 ปี อายุมากแล้ว และร่ าง าย

3mse khong hut nua 8908

ไม่แ ข็งแ รง ซึ่งตอนนี้ครอบครัวได้รับความเดือ ดร้อ นมาก เนื่องจากค่ าใช้จ่ ายทั้งหมดก็มาจากลู กชาย

3mse khong hut nua 8908

ชื่อนายมงคล อินพรม อายุ 32 ปี ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ซึ่งตั้งแต่แม่ป่ว ย ลู กชายก็ต้องออกจากงาน

3mse khong hut nua 8908

เพราะต้องคอยดูแ ลทั้งแม่และพ่อ กระทั่งครอบครัวมาเจอข่าวร้า ย เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 นายมงคล เกิดอุ บั ติเ หตุ

3mse khong hut nua 8908

เ ยชีวิ ต เมื่อวีนที่ 23 ก.ค. 64 ทำให้ไม่มีรา ยได้มาจุ นเจื อครอบครัว ซึ่งตอนนี้คร อบค รัวลำบ ากมากต้อง

3mse khong hut nua 8908

ใช้ผ้าอ้อ มเย อะมากในแต่ละวัน เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเงิ นทุ นสำรองแล้ว ผู้ใจบุ ญสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์

3mse khong hut nua 8908

ชื่อบัญชีนายเหมือน อินพรม เลขบัญชี 58 52 55 44 67 หรือสอบถาม จิตอาสา 099-5 09 9579 (นุช) จ.กำแพงเพชร

แอดขอเป็นกำลังใจให้ ยาย ตา ด้วยนะคะ ขอให้มีคนช่ว ย เยอะๆนะคะ