2mta luon nho ve mot 3605

2mta luon nho ve mot 3605

วันนี้เราเรื่องราวสุดน่าสงส าร หลังคุณครูประชาสัมพันธ์ขอความช่ วยเหลื อผู้ใจบุญรับบริจ าคสิ่งของช่ วยเหลื อครอบครัวของนักเรียนชั้น ป.1 หลังเห็นสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่แส นลำบ าก 7 ชีวิตแอ อั ดในกระท่อมไม้เก่ า ๆ ที่จะเรียกว่าบ้านก็เรียกได้ไ ม่ เต็มป าก

2mta luon nho ve mot 3605

คุณครูหลายคนต้องเสี ยน้ำ ต าเมื่อเห็นสภ าพบ้านของน้องปรมิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม ที่มีสภาพทรุ ดโท ร มอย่างหนั ก บ้านของน้องปรมิน หลังนี้จะเรียกว่า บ้านก็พูดได้ไ ม่เต็ มป าก เป็นเพียงบ้านไม้เก่ า ๆ กันแดดกันฝนชั่ วคร าว ไม่มีน้ำประปา ไม่มีไฟฟ้าใช้ ห ากเด็ ก ๆ ไม่มีห้องน้ำ ต กอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ เรียกได้ว่าเป็นสภาพบ้านที่ไ ร้ความป ล อดภั ย มีผลทางจิตใจของเด็ ก การพักผ่อนนอนหลั บ ไม่เต็มอิ่ม

2mta luon nho ve mot 3605

น้องปรมิน มีพี่ร่วมบิดามารดา ทั้งหม ด 3 คน ทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนชั้น ป. 1 และมารดาป่ว ย เป็นโร ค วั ณโ ร ค ส่วนบิดาได้ทิ้ งพวกเขาไปกว่า 3 ปี มีเพียงคุณตาเพียงคนเดียว ที่มีร ายได้ จากการ รับจ้ างเลี้ยงเป็ด วันละ 50 บ าท ที่ต้องดูแล 7 ชีวิตในแต่ละวัน ผู้อำนวยการ และคุณครูประจำชั้น ได้ให้การช่ วยเหลื อโดยระบบดูแลช่ วยเหลื อมาโดยตลอด

2mta luon nho ve mot 3605

ขณะนี้ทางโรงเรียนยังไม่เปิดรับเงิuบริจ าคหากท่านประสงค์จะช่ วยเหลื อเด็ กโดยการบริจ าคสิ่งของสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ของโรงเรียนเลยครับ เด็ กชายปรมินทร์ กลมกล่อม โรงเรียนวัดสิริสุขาราม หมู่ ที่4 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 โทร 095-805-0478