2mse de xuat 10 nghin 3201

2mse de xuat 10 nghin 3201

“เราจะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพ ระองค์ท่านให้ดีที่สุด นี่คือคำปฎิญาณ ของตำรว จจราจรโครงการพ ระรา ชดำริ”การทำหน้าที่ตำรว จของหน้าที่ตำรว จในแต่ละปี ส่วนใหญ่ก็จะลงไปที่สถานีตำรว จ และมีบ างส่วนก็มาเรียนรู้การเป็นตำรว จช่างเพื่อสานต่อโครงการพ ระรา ชดำริของในหลวงร.9

การเลือกด้วยหัวใจ ในการต้องการบริการประชาชน เพราะเห ตุกา รณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน มักไม่เลือกเวลาเกิด ยิ่งด้วยช่วงเวลาเร่งรีบด้วย ยิ่งวุ่นวายมากๆ

2mse de xuat 10 nghin 3201

หากท่่านเกิดรถเ สียที่ไหน ไม่ว่าจะเวลาใด ให้ติดต่อต ามเบอร์ภายในจังหวัดที่ท่านเกิดเหตุ ตำรว จจะไปหาท่านโดยเร็วที่สุด อันนี้ปริญญาชี วิ ตเคยพบกับตัวเองเมื่อสองปีก่อน ตอนขับรถจ า กภาคอีสานไปกรุงเทพ เวลาประมาณ 3 ทุ่ม ซึ่งตอนนั้น อู่ที่ไหนก็ปิดหมดแล้ว โทรหาศูนย์บริการก็ต้องรออีกวัน ยิ่งตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่ด้วย ศูนย์ที่ไหนก็ไม่เปิด ก็ได้ตำรว จช่างนี่แหล่ะค่ะ แถมไม่ต้องเ สียค่ าแรงด้วย เ สียแต่ค่ าอะไหล่เท่านั้น

2mse de xuat 10 nghin 3201

หากท่านเกิดเหตุ โทร. O2-354-6324 เป็นเบอร์โครงการหน่วย ตำรว จช่าง ในโครงการ พ ระรา ชดำริ สามารถช่ว ยท่านได้ทุกที่ จะโทรสอบถามอาการ แล้วเตรียมพร้อมที่จะมาช่ว ยให้คุณสามารถเดินทางไปต่อได้

2mse de xuat 10 nghin 3201

จ่า ยเ งิ นเฉพาะ ค่ าอะไหล่ ที่นำมาให้ ไม่รับเ งิ นค่ าอื่นๆ แค่ขอถ่ายรูป เก็บข้ อมู ล ไว้ประชาสัมพันธ์ในหน่วย ข้อสำคั ญ คือปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

2mse de xuat 10 nghin 3201

หลายคนอาจเดินทางไปต่างจังหวัด ช่วงสงกรานต์ หรือวันหยุดย าวๆในเทศกาลต่าง ๆ เบอร์แจ้งเห ตุฉุ ก เฉิ นของแต่ละจังหวัด น่าจะติดตัวไว้นะคะ หมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์รับแจ้ งเห ตุฉุ ก เฉิ น 191 ของแต่ละจังหวัด มีดังนี้ค่ะ

2mse de xuat 10 nghin 3201