1mse de xuat 10 nghin 2605

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

ชีวิ ตคนเราทุกคนมีปั ญหา มีความย ากลำบ ากในชีวิ ต จริงอยู่ที่เราไม่สามารถเลือกเกิดได้

แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเลือกที่จะให้ชีวิ ตของเราเป็นอย่ า งไรต่อไป เเละเรื่องราวต่อไปนี้ของน.ส.กรกวรรณ ทองรินทร์

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

หรือน้องผักก าด สาวน้อยจากโ ร งเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ผักก าดต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนในชีวิ ต เมื่อพ่อแม่แยกทางกันอย่ างกะทันหัน

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

จากที่เคยมีพ่อและแม่กลับต้องมาอยู่เพียงลำพั งและหาทำงานหาทุนเพื่อให้ตัวเองอยู่ร อ ด

ผักก าดไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหน เพราะติดต่อไม่ได้ ส่วนพ่อย้ายไปบวชอยู่อีกอำเภอ

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

พวกท่านไม่เคยติดต่อมาเลย ทำให้น้องผักก าดต้องอยู่ตัวคนเดียวตามลำพั ง

“ตอนที่พ่อเเม่ไปหนูไป เขาก็คงคิดว่าหนูทำได้ เขาก็เลยไปหนูไป หนูก็เลยคิดว่าหนูก็ทำได้

ไม่ต้องเป็นห่ ว งหนู หนูจะพย ามของหนูเอง ”

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

และได้เรียนหนังสือ ผักก าดหวังว่าจะได้เรียนต่อสูงๆ อย่ างที่ตั้งใจ แม้จะไม่มีใครส่งเ สี ย

แต่ตั้งใจว่าจะเรียนและทำงานควบคู่กันไปแบบนี้เพื่อความหวังที่ฝันไว้

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

ร่วมให้กำลังใจเเละฟังเรื่องราวของผักก าดเพื่อมอบโอกาสที่ดีให้กับน้องคนเก่งกันนะคะ

น้องผักก าดทำงานหาทุนเลี้ยงตัวเองตั้งเเต่มัธยมศึกษ าปีที่หนึ่ง โดยเป็นพนักงานของร้านอาห ารใกล้บ้าน

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

เพื่อที่จะนำทุนที่ได้ไม่มากก็น้อยมาสjงเ สี ยตัวเองเรียน เเม้น้องผักก าดจะเหลือตัวคนเดียว เเต่ก้ยังมีญ าติช่วยเหลือประคั บประค อ งอยู่

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

เเม้ปั ญหาวันนี้อาจจะหนัก เเต่น้องผักก าด ได้เรียนรู้จากการถูกท อ ดทิ้ ง สอนให้เรียนรู้ที่จะสู้ต่อ ด้วยตัวเอง

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม

น้องผักกาด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้ๅงทำงาuส่งตัวเองเรียuตั้งแต่มัธยม